Neuigkeiten über Schalbruch

von Anno Dazumal

27.10.1955: Scholen-toestand

in Zelfkant onhoudbaar

TUDDERN, 26 Oct. (Eigen red.) — Reeds voor Pasen werden door het Drostambt plannen gemaakt voor de bouw van enkele nieuwe scholen in de Zelfkant. Het bestuur verwachtte op korte termijn de urgentieverklaring om met bekwame spoed de eerste spade op de diverse plaatsen in de grond te kunnen steken. Tot heden echter vernam men niets meer en men weet in de Zelfkant niet of dit jaar een nieuwbouw zal komen. De gunstige tijd is voorbij en het zal wederom voorjaar worden voordat wellicht aan de zo noodzakelijke, scholenbouw kan begonnen worden.
Het is zeer jammer voor deze streek waar aan nieuwbouw en restauratie van oorlogsschade zoveel wordt gedaan dat de zo uiterst noodzakelijke scholenbouw op de achtergrond wordt gesteld. We weten dat men elders ook met problemen zit en dat er stapels aanvragen liggen te wachten. Nergens in Nederland kan de toestand zo zijn als hij aan de Zelfkant is. Dat weten ook de betreffende instanties en daarom is het des te meer te veroordelen dat dit gebied inzake „Nieuw-bouw Scholen" zo lang moet wachten. In de Zelfkant heeft men drie Eenmansscholen. n.l. in Hillensberg, Millen en Isenbruch. De gebouwen: een school, een voormalig klooster en een particuliere woning zijn oud en totaal onderkomen. Het invallen van het licht is slecht en de luchtverversing vrijwel onmogelijk. Het meubilair is overal versleten en de toestand van de toiletten is verschrikkelijk. Ook op de grotere scholen in Havert (2 leerkrachten), Susterseel (2 leerkrachten), Höngen (3 leerkrachten), Schalbruch (2 leerkrachten) en Tuddern (3 leerkrachten) zijn de toestanden verre van ideaal. Gelden hieraan besteed zullen een hoge rente opbrengen. Want met de hygiëne is het aan de meeste scholen treurig gesteld. Het zou te verwonderen zijn als het anders was daar de eenvoudigste middelen ontbreken. De slechte toestand waarin de meeste schoolgebouwen verkeren dateert reeds van voor 1949. Ook vóór de tweede wereldoorlog stonden in dit gebied geen „schoolpaleizen". Het bestuur van het Drostambt heeft echter getracht naar vermogen bij te dragen in de noodzakelijke voorzieningen en vernieuwingen op het gebied van schoilentoouw. Elderg gaat men wellicht vande veronderstelling uit dat men da tagjerswoordige toestand nog een ttaam " kan laten voortduren omdat b| 'reeds " lang geduurd heeft. Het ministerie zal toch niet met een ander plan uit de bus komen? Indertijd zijn in de Zelfkant stemmen opgegaan voor concentratie van scholen. De eenmansscholen waren dan van de baan en er kwamen minder klassen per onderwijzer. Vanzelfsprekend zouden de onderwijsresultaten hierdoor gunstig beïnvloed worden. Scholen zouden dan verrijzen in Havert voor Havert, Isenbruch en Schalbruch, in Susterseel voor Susterseel, Wehr en Hillensberg, in Tuddern voor Tuddern en Millen en i Hoengen voor dit dorp. Bestaande gebouwen die aan de minimumeisen voldoen zouden na een behoorlijke „revisie" in het scholencomplex worden opgenomen. Over de plaatsen waar de diverse „School Nieuw- Bouw" komt te liggen zou overleg gepleegd moeten worden omdat de ligging zo centraal mogelijk tussen de diverse dorpen moet zijn. Als men zo iets van plan is zou men aan deze nieuwbouw ook het bewaarschoolonderwijs moeten koppelen. In de gehele Zelfkant is één bewaarschool en deze is veel te klein. Momenteel gaan kinderen uit dit gebied per bus naar Gangelt. In deze streek ;s grote behoefte aan kleuterscholen. Wellicht zou het mogelijk zijn bij elke centrale school een bewaarschool te bouwen. De voor- en nadelen van beide plannen moeten goed worden afgewogen, om dat plan te kiezen dat voor de jeugd van de Zelfkant van heden en van straks het allerbeste is. Er moet echter in de scholenbouw schot komen omdat de toestanden niet houdbaar en beschamend zijn.

(C) 1999-2021 Hans Mohren, Schalbruch